Pod Niebiosa

logo strony

napis

"Połączenie sił to początek,

pozostanie razem to postęp,

wspólna praca to sukces".

Henry Ford


             Dziękujemy z całego serca firmie Koncept-L  spółka akcyjna reprezentowaną przez Panią Katarzynę Witkowską manager działu marketingu za wieloletnią już współpracę, która wspiera działalność WTZ poprzez zakup prac wykonywanych przez warsztaty na zajęciach. Dziękujemy za dobre słowa i możliwość współppracy. 

kon 2kon 3kon 4

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

                                                                                                                                                                 Kielce, dnia 30-11-2020

Znak: PSZ.V.9421.358.2020

DECYZJA

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30.11.2020 r.

              Na podstawie art. 11h ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej zwanej: „k.p.a.”,

polecam; 

Starostom Powiatów, Prezydentom Miast oraz Burmistrzom i Wójtom Miast i Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego

czasowe zawieszenie działalności w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 13 grudnia 2020 r. w:

 1. a) środowiskowych domach samopomocy;
 2. b) dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów;
 3. c) warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa świętokrzyskiego zasadnym jest - czasowe zawieszenie prowadzenia zajęć w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior +, innych placówkach dla seniorów oraz warsztatach terapii zajęciowej na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje w obecnej sytuacji zawieszenie działalności w wyżej wymienionych placówkach. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. Mając na uwadze konieczność podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony zdrowia i życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z obecnym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, niniejsza decyzja zgodnie z art. 11 h ust. 5 przywołanej powyżej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych może być uchylana lub zmieniana, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jej uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 k.p.a., art. 127a k.p.a. i art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. Stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się do Ministra za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Stronie. W trakcie biegu ww. terminu Strona może zrzec się wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji. Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

 

                                                                                                            Podpis

                                                                                                   Zbigniew Koniusz

                                                                                             Wojewoda Świętokrzyski

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 

Znak: PSZ.V.9421.349.2020

DECYZJA WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 10.11.2020 r.

 

Kielce, dnia 10-11-2020

 

Na podstawie art. 11h ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842)     oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej zwanej: „k.p.a.”,

polecam

Starostom Powiatów, Prezydentom Miast oraz Burmistrzom i Wójtom Miast i Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego

 

czasowe zawieszenie działalności

w terminie od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. w:

 1. środowiskowych domach samopomocy;
 2. dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów;
 3. warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa świętokrzyskiego zasadnym jest - czasowe zawieszenie prowadzenia zajęć w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających   w ramach Programu Senior +, innych placówkach dla seniorów oraz warsztatach terapii zajęciowej na terenie całego województwa świętokrzyskiego, które znajduje się w „czerwonej strefie”.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje w obecnej sytuacji zawieszenie działalności w wyżej wymienionych placówkach.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Mając na uwadze konieczność podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony zdrowia i życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z obecnym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, niniejsza decyzja zgodnie z art. 11 h ust. 5 przywołanej powyżej ustawy z dnia 2 marca 2020 r.     o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych może być

 

uchylana lub zmieniana, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.     Jej uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 k.p.a. , art. 127a k.p.a. i art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. Stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się do Ministra za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Stronie. W trakcie biegu ww. terminu Strona może zrzec się wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji.

Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

                             

                                  Podpis Zbigniew Koniusz

                                   Wojewoda Świętokrzyski

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Cel programu

Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych, poszkodowanych na skutek żywiołu udzielana jest ze środków PFRON:

Procedura realizacji świadczeń

 • Wnioski o przyznanie pomocy w ramach programu rozpatrywane są w jednostce samorządu powiatowego wyznaczonej przez samorząd powiatowy do realizacji programu – wnioski składane są na opracowanych dla potrzeb programu formularzach wniosków.
 • Rozpatrywaniu podlegają wnioski pozostające w dyspozycji jednostki samorządu powiatowego, w tym złożone bezpośrednio lub drogą elektroniczną w tej jednostce, a także otrzymane za pomocą operatora pocztowego, w tym przekazane przez inne podmioty działające na terenach objętych sytuacją kryzysową.
 • Pracownicy Oddziałów PFRON i samorządu powiatowego (w tym jednostki samorządu powiatowego wyznaczonej do realizacji programu), zobowiązani są do udzielania osobom niepełnosprawnym wszelkich informacji dotyczących programu, a także w razie konieczności udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosku. W uzasadnionym przypadku istnieje możliwość przekazania wniosku bezpośrednio pracownikowi jednostki samorządu powiatowego w miejscu i w terminie ustalonym z Wnioskodawcą.
 • Wnioski rozpatrywane są na bieżąco.
 • Decyzję w sprawie przyznania świadczenia podejmuje jednostka samorządu powiatowego na podstawie zweryfikowanego wniosku.
 • O podjętych decyzjach jednostka samorządu powiatowego powiadamia Wnioskodawców niezwłocznie.
 • W przypadku pozytywnej decyzji jednostki samorządu powiatowego wypłata świadczenia następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku o przyznanie pomocy w ramach programu, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty podjęcia decyzji,
 • w uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem posiadania takiej możliwości przez realizatora programu, dopuszcza się możliwość wypłaty świadczenia w formie gotówkowej, w terminie uzgodnionym z Wnioskodawcą; wypłata przyznanego świadczenia w takiej sytuacji może nastąpić:
 • w siedzibie realizatora programu,
 • przekazem pocztowym,
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach – w aktualnym miejscu zamieszkania wnioskodawcy, przez pracowników realizatora programu,
 • Wypłata świadczeń następuje do momentu wyczerpania środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację programu,
 • Wnioskodawcy, któremu w wyniku uchybienia przy weryfikacji wniosków odmówiono przyznania świadczenia, przysługuje prawo zwrócenia się z wnioskiem do jednostki samorządu powiatowego o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kto będzie realizował program i jak złożyć wniosek?

Program będą realizować wyznaczone przez samorządy jednostki organizacyjne. Najczęściej będą to Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, które będą rozpatrywać złożone wnioski i podejmować decyzje dotyczące udzielenia pomocy.

Wnioski składa się poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW, dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. elektronicznie, drogą pocztową lub osobiście). W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu (link www.pfron.org.pl).

Elektroniczny system SOW jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem, umożliwiającym złożenie wniosku i dopełnienie wszelkich formalności bez konieczności wychodzenia z domu. Wystarczy założyć konto w systemie.

Procedura ubiegania się o dofinansowanie:

 • wypełnienie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych uzupełnień,
 • uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Korzystając z bezpłatnego systemu SOW, można złożyć elektroniczny wniosek przez Internet 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

W sytuacjach wyjątkowych, w imieniu osób niepełnoletnich oraz częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, z wnioskiem o dofinansowanie mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Ważne terminy i kontakty

Ważne terminy:

· wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu o dofinasowanie w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 15 października 2020 r.),

· wydłużenie do dnia 30 listopada 2020 r. terminu składania przez realizatorów programu do PFRON zapotrzebowań na środki w ramach modułu III (obecnie obowiązuje termin 2 listopada 2020 r.),

· wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy (dotychczas nie mógł być dłuższy niż 3 miesiące).

W związku z podjętą decyzją zmodyfikowany został wzór załączników nr 1 oraz 3 do „Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zgodnie z powyższymi zmianami.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie”.

Więcej informacji: pfron.org.pl.

 
 

Wojewoda 1

Showcases

Background Image