Pod Niebiosa

logo strony

napis

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

                                                                                                                                                                 Kielce, dnia 30-11-2020

Znak: PSZ.V.9421.358.2020

DECYZJA

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 30.11.2020 r.

              Na podstawie art. 11h ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), dalej zwanej: „k.p.a.”,

polecam; 

Starostom Powiatów, Prezydentom Miast oraz Burmistrzom i Wójtom Miast i Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego

czasowe zawieszenie działalności w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 13 grudnia 2020 r. w:

  1. a) środowiskowych domach samopomocy;
  2. b) dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów;
  3. c) warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa świętokrzyskiego zasadnym jest - czasowe zawieszenie prowadzenia zajęć w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior +, innych placówkach dla seniorów oraz warsztatach terapii zajęciowej na terenie całego województwa świętokrzyskiego. Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje w obecnej sytuacji zawieszenie działalności w wyżej wymienionych placówkach. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji. Mając na uwadze konieczność podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony zdrowia i życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z obecnym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, niniejsza decyzja zgodnie z art. 11 h ust. 5 przywołanej powyżej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych może być uchylana lub zmieniana, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Jej uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 k.p.a., art. 127a k.p.a. i art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. Stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się do Ministra za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Stronie. W trakcie biegu ww. terminu Strona może zrzec się wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji. Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

 

                                                                                                            Podpis

                                                                                                   Zbigniew Koniusz

                                                                                             Wojewoda Świętokrzyski

Showcases

Background Image