Pod Niebiosa

logo strony

napis

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 

Znak: PSZ.V.9421.349.2020

DECYZJA WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 10.11.2020 r.

 

Kielce, dnia 10-11-2020

 

Na podstawie art. 11h ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842)     oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), dalej zwanej: „k.p.a.”,

polecam

Starostom Powiatów, Prezydentom Miast oraz Burmistrzom i Wójtom Miast i Gmin z terenu województwa świętokrzyskiego

 

czasowe zawieszenie działalności

w terminie od dnia 14 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. w:

  1. środowiskowych domach samopomocy;
  2. dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających w ramach Programu Senior + oraz innych placówkach dla seniorów;
  3. warsztatach terapii zajęciowej.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

UZASADNIENIE

Po dokonaniu oceny aktualnego stanu epidemiologicznego na obszarze województwa świętokrzyskiego zasadnym jest - czasowe zawieszenie prowadzenia zajęć w środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach i klubach seniora; w tym w placówkach działających   w ramach Programu Senior +, innych placówkach dla seniorów oraz warsztatach terapii zajęciowej na terenie całego województwa świętokrzyskiego, które znajduje się w „czerwonej strefie”.

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje w obecnej sytuacji zawieszenie działalności w wyżej wymienionych placówkach.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Mając na uwadze konieczność podjęcia niezwłocznych działań w celu ochrony zdrowia i życia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w związku z obecnym stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, niniejsza decyzja zgodnie z art. 11 h ust. 5 przywołanej powyżej ustawy z dnia 2 marca 2020 r.     o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych może być

 

uchylana lub zmieniana, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.     Jej uchylenie lub zmiana nie wymaga zgody stron.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i § 2 k.p.a. , art. 127a k.p.a. i art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. Stronie niezadowolonej z decyzji służy odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Odwołanie wnosi się do Ministra za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji Stronie. W trakcie biegu ww. terminu Strona może zrzec się wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, prawa do wniesienia odwołania od tej decyzji.

Jeśli strona skorzysta z tego prawa decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

                             

                                  Podpis Zbigniew Koniusz

                                   Wojewoda Świętokrzyski

Showcases

Background Image