Pod Niebiosa

logo strony

napis

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie


Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ostrowie powstały 27 grudnia 2006 roku. Przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, w szczególności z upośledzeniem umysłowym, zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i posiadającym w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wskazanie do terapii zajęciowej.

Celem działania WTZ jest rewalidacja i rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika:

  • poprawy zaradności osobistej a przez to uzyskanie niezależności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych (ubieranie się, mycie, przygotowywanie posiłków itp.); 
  • przystosowanie i funkcjonowanie społeczne tj. kształtowanie i celowego i skutecznego komunikowania się i odnoszenia się w sposób prawidłowy do innych osób;
  • poprawy sprawności psychofizycznej;
  • podjęcia pracy zarobkowej lub szkolenia zawodowego.


Realizacja celów i założeń odbywa się poprzez: 
  • usprawnianie ruchowe dostosowane indywidualnie do rodzaju niesprawności każdego z uczestników Warsztatów;
  • kształtowanie samodzielności, pozwalającej na coraz większe usamodzielnienie się i wejście w normalnie funkcjonujące społeczeństwo;
  • przygotowanie do pełnienia różnych życiowych ról (np. kolega, gospodyni);
  • rozszerzenie zakresu czynności i zachowań, sprawne i celowe korzystanie z przedmiotów i urządzeń używanych w życiu codziennym: telefon, żelazko, pralka, wideo, TV;
  • rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień twórczych;
  • rozszerzanie wiedzy i doświadczeń o sobie i otaczającym świecie;
  • rozwój oraz kształtowanie uczuć i emocji, umiejętności dokonania wyboru;
  • organizacja czasu wolnego;
  • organizacja imprez sportowych i artystycznych;
  • udział w turnusach rehabilitacyjnych.


W realizacji programu WTZ uwzględniane są:
  • współpraca z organizacjami społecznymi i pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • współpraca z rodzicami i opiekunami;
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym, szkołami, zakładami pracy chronionej, samorządami lokalnymi;
  • współpraca z oświatą zdrowotną, wykorzystywanie czasopism, organizowanie pogadanek na temat zdrowia, higieny osobistej i prawidłowego odżywiania;
  • stworzenie atmosfery dobrego współdziałania i więzi między uczestnikami a pracownikami WTZ.


Formy organizacyjne realizacji założeń:
Dział kształcący (terapia zajęciowa):

1. Warsztaty kształtujące zaradność osobistą, przysposabiające do samodzielnego życia, poznawanie środowiska:
  • pracownia gospodarstwa domowego,
  • pracownia przyrodniczo – ogrodnicza.

2. Warsztaty techniczne, pomagające w przysposobieniu do pracy:
  • pracownia stolarsko – techniczna.

3. Warsztaty rozwijające ekspresję twórczą:
  • pracownia plastyczno – krawiecka,
  • pracownia muzyczno – komputerowa.

4. Rehabilitacja ruchowa:
  • rehabilitacja młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • rehabilitacja młodzieży z wadami postawy,
  • rehabilitacja młodzieży z wadami kończyn górnych i dolnych,
  • rehabilitacja osób z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i schematu własnego ciała,
  • ćwiczenia przy muzyce,
  • ćwiczenia na wolnym powietrzu,
  • ćwiczenia poprawiające i utrzymujące kondycję.

 

Na końcu warto jednak podkreślić, jak niepowtarzalną rolę spełnia systematyczna współpraca z rodzicami lub opiekunami uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. Rozmowy indywidualne, wizyty w domu rodzinnym, różnego rodzaju spotkania integracyjne - to wszystko przyczynia się do głębszego rozwoju i rozwiązywania codziennych problemów życiowych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Showcases

Background Image