Pod Niebiosa

logo strony

napis

POLECENIE

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 20.10.2020 r.

                 Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu

zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARSCoV-2

polecam

Staroście Powiatu Włoszczowskiego oraz Burmistrzowi Wójtom Miast Miast i Gmin z terenu Powiatu Włoszczowskiego.

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa świętokrzyskiego, w terminie od dnia

22 października 2020 r. do dnia 30 października 2020 roku

 placówkach wsparcia dziennego;

  1. centrach integracji społecznej;
  2. klubach integracji społecznej;
  3. dziennych domach i klubach seniora;
  4. środowiskowych domach samopomocy;
  5. warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy

administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu

terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

                                                                                Podpis

                                                                              Zbigniew Koniusz

                                                                                  Wojewoda Świetokrzyski

Showcases

Background Image