Pod Niebiosa

logo strony

napis

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

POLECENIE

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 25 marca 2020 roku

 

                 Działając na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu

zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARSCoV-2

polecam

wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów

z obszaru województwa świętokrzyskiego

czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa świętokrzyskiego, w terminie od dnia

26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w:

 placówkach wsparcia dziennego;

  1.  centrach integracji społecznej;
  2.  klubach integracji społecznej;
  3.  dziennych domach i klubach seniora;
  4.  środowiskowych domach samopomocy;
  5.  warsztatach terapii zajęciowej.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi

sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy

administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu

terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne

nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Podpis

Zbigniew Koniusz

Wojewoda

Showcases

Background Image